Trama logo

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky o registrácii ochranných známok.

Registračný proces

 • Registračný proces je veľmi jednoduchý a skladá sa z troch krokov: overenie, objednávka a podanie.

  Začať môžete s nahratím Vašej značky / loga v našom formulári na bezplatné overenie. Náš právny tím overí registrovateľnosť Vašej značky a o výsledku spolu s našimi odporúčaniami Vás budeme informovať do 24 hodín.

  V ďalšom kroku (záväzná objednávka) budeme od Vás potrebovať údaje o zamýšľanom vlastníkovi ochrannej známky, pred-výber tovarov a služieb, ktoré ponúkate a údaje o platbe.

  Po vykonaní záväznej objednávky náš právny tím začína s prípravou prihlášky na registráciu ochrannej známky, ktorú Vám samozrejme pošleme na kontrolu pred jej podaním.

 • Prvý krok je overenie, či značka spĺňa kritérium odlišovacej schopnosti. V prípade, že je značka príliš popisná v kontexte ponúkaných tovarov / služieb, môže byť zamietnutá úradom na ochranu duševného vlastníctva. Pokiaľ Vaša značka spĺňa toto kritérium, v ďalšom kroku overujeme, či neexistuje rovnaká ochranná známka, ktorá už bola zaregistrovaná, čo by mohlo znamenať ďalší dôvod na zamietnutie žiadosti o registráciu.

  Posledným krokom je identifikovanie podobných ochranných známok, ktoré už boli zaregistrované a tak majú právo vzniesť námietky voči Vašej prihláške. V prípade, že takéto ochranné známky nájdeme, prehľadne Vám ich zoradíme vo výsledku overenia aj s naším posúdením spojeného rizika.

 • Občania a obyvatelia danej krajiny si môžu ochrannú známku zaregistrovať aj sami. V prípade, že nie ste ani občan ani obyvateľ krajiny, v ktorej chcete registrovať Vašu ochrannú známku, potrebujete právneho zástupcu.

  Právni špecialisti na ochranné známky majú oveľa vyššie percento úspešne registrovaných známok. Oficiálne štatistiky z Veľkej Británie, kde je proces samo-podávania prihlášok na registráciu ochranných známok snáď najjednoduchší ukazujú, že prihlášky podané fyzickými osobami majú až 3-krát vyššiu mieru zamietnutia.

 • Áno, hneď po podaní prihlášky na registráciu ochrannej známky Vám toto potvrdenie prepošleme.

 • Všetky záväzné objednávky na registráciu ochrannej známky sa snažíme spracovať a podať do 3-5 pracovných dní. Samotný proces registrácie na úrade na ochranu duševného vlastníctva trvá niekoľko mesiacov (na Slovensku), až niekoľko rokov (napr. v USA). V prípade schválenia prihlášky a úspešnej registrácie však efektívna ochrana pre Vašu značku začína dňom podania žiadosti o registráciu.

 • Úrad na ochranu duševného vlastníctva v Slovenskej Republike vyžaduje splnomocnenie. Postačuje nám sken podpísaného tlačiva, ktoré Vám vystavíme hneď po záväznej objednávke.

 • Úrad duševného vlastníctva v prvom rade hodnotí, či prihláška a aj samotná značka spĺňajú kritériá registrovateľnosti (rozlišovacia schopnosť a jedinečnosť voči už registrovaným ochranným známkam). Pokiaľ sú tieto kritériá považované za splnené, ochranná známka je zverejnená k námietkam, ktoré môžu vzniesť tretie strany. Ochranná známka je úspešne zaregistrovaná pokiaľ žiadne námietky neboli vznesené počas tejto doby (1-3 mesiace podľa krajiny), alebo sa ich podarilo všetky vyriešiť.