Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky o registrácii ochranných známok.

 • Overiť si, či vaše nové označenie alebo doména nie je v konflikte s už existujúcimi ochrannými známkami sa oplatí. Z dlhodobého hľadiska môžete ušetriť veľa nákladov tým, že predídete výdavkom spojeným s rebrandingom a súdnym sporom o právo používať označenie.

 • Zásah do práv k značke je v skutočnosti celkom bežný. Ochrana vašej značky je preto čoraz dôležitejšia. Registráciou ochrannej známky nikto vašu značku nebude môcť používať bez vášho súhlasu. Zvýšite tak reputáciu svojej značky, potenciál jej rastu a lojalitu svojich zákazníkov.

 • Ochranná známka chráni vaše nápady, know-how a investície. Celá hodnota značky, jej filozofia, hodnoty, zamestnanci, produkty aj nehmotný majetok, je zhrnutá do ochrannej známky. Zapísaná ochranná známka je spôsob vyjadrenia investícií, ktoré ste do svojej značky vložili. Jej hodnota je súčasťou majetku spoločnosti. Spolu s ochrannou známkou ste oprávnení používať značku ®.

 • Ochrannou známkou je najmä slovné, obrazové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ide o označenie používané v obchode, na základe ktorého zákazníci identifikujú určité výrobky ako vaše. Ochranná známka je súčasťou vášho duševného vlastníctva a sumarizuje vaše hodnoty. Možno je rozhodujúca pre váš úspech v podnikaní, keďže odlišuje vaše produkty od konkurencie. Ak si dáte svoju ochrannú známku zapísať, môžete ju chrániť a ďalej na nej budovať svoju značku. Spolu s ochrannou známkou ste oprávnený používať značku ®.

 • Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

 • Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa.

 • Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

 • Áno, a to na území, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak označenie internetovej domény je zhodné, prípadne podobné s ochrannou známkou zapísanou v registri ochranných známok a ak používanie internetovej domény je spojené s označovaním tovarov alebo služieb, pre ktoré je predmetná ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok. Nadobúdanie doménových mien a ich používanie nie je regulované štátom, nemáme verejný register doménových mien. V oblasti doménových mien platí princíp práva prednosti - priority. V celej sieti doménových mien nemôžu existovať dve rovnaké doménové mená. Za kolidujúce s právom majiteľa ochrannej známky sa považuje také doménové meno, v ktorom je použité slovo, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky zapísanej v registri ochranných známok krajiny alebo medzinárodne chránenej ochrannej známky či ochrannej známky Európskej únie.

 • Obchodné meno je možné ochrániť ochrannou známkou keď slúži ako označenie, ktoré bude používané na výrobkoch, reklamných materiáloch, prípadne vo vzťahu k poskytovaným službám. Je potrebné podať žiadosť o zápis ochrannej známky do registra, kde sa spolu s požadovaným vyobrazením/znením uvedie zoznam tovarov a služieb chránený týmto označením. Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktorým sa zároveň odlišuje od iných osôb. Je vždy spojené s označovaným subjektom (fyzická alebo právnická osoba) a vzniká a zaniká spolu s ňou. Zápis obchodného mena do obchodného registra nespadá do kompetencie úradu. Funkciou obchodného mena je odlíšiť rôznych podnikateľov, no hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t. j. identifikovať tovary alebo služby jednej osoby vo vzťahu k tovarom alebo službám iných osôb v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

 • Keďže hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, do žiadosti o zápis ochrannej známky do registraje je potrebné uviesť konkrétne tovary alebo služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná. Zoznam tovarov a služieb je potrebné vypracovať podľa Medzinárodného triednika výrobkov a služieb na účely registrácie ochrannej známky.

 • Pôvodný zoznam tovarov a služieb, ktorý je súčasťou prihlášky ochrannej známky, nie je možné rozšíriť, iba obmedziť. Inými slovami, do už podanej prihlášky nie je možné pridávať ďalšie tovary alebo služby. Prípadnú potrebu chrániť ochrannou známkou ďalšie tovary alebo služby (nezahrnuté v registrovanej OZ) možno riešiť jedine podaním novej prihlášky OZ.

 • Nie je to možné, pretože v zmysle zákona sa prihláška ochrannej známky môže týkať len jedného označenia.

 • Ochranná známka Európskej únie poskytuje ochranu v rámci jednotného územia štátov Európskej únie, pričom prihláška takejto ochrannej známky sa podáva v EUIPO v Alicante. V prípade jej zápisu do registra ochranných známok EUIPO trvá jej ochrana 10 rokov od dátumu podania prihlášky a je možné ju obnoviť každých 10 rokov. Medzinárodná ochranná známka spĺňa potreby tých prihlasovateľov, ktorí potrebujú ochrániť svoje označenie aj na území štátov mimo Európskej únie, v Zmluvných krajinách Madridskej únie. Prihlasovateľ si v žiadosti označí štáty, v ktorých požaduje ochranu, pričom neskôr je možné žiadať o rozšírenie ochrany aj v ďalších krajinách Madridského systému. Každá krajina preskúma prihlášku podľa vlastnej legislatívy a na základe posúdenia rozhodne o priznaní alebo odmietnutí ochrany. Platnosť medzinárodnej ochrannej známky je 10 rokov od zápisu a je možné ju obnoviť každých 10 rokov.