Trama logo

Všeobecné obchodné podmienky

Písomné zmluvné podmienky podpíšete až po tom, čo vás kontaktuje právnik a spoločne si dohodnete ďalší postup a všetky parametre služby, ktorú ste si vybrali. Tieto písomné zmluvné podmienky budú zhodné s informáciami poskytnutými na našej Internetovej adrese a pri jednotlivých Službách. Dovtedy sú podmienky pre použitie našich stránok nasledujúce.

Vysvetlenie pojmov

 • „trama” znamená počítačový program (aplikácia) s názvom trama, ktorého súčasťou je internetová stránka dostupná z internetovej adresy.

 • „Internetová adresa” znamená akúkoľvek internetovú adresu, z ktorej je dostupná aplikácia trama, najmä tramatm.com.

 • „Prevádzkovateľ” znamená spoločnosť Sparring, s. r. o., so sídlom Radlinského 10, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 325 369, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 136950/B.

 • „Advokátska kancelária” znamená advokátsku kanceláriu Law & Tech s.r.o. so sídlom Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice - Staré Mesto a pracoviskom Jarková 14, 080 01 Prešov, Slovenská Republika, IČO: 53 004 621, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48484/V a advokátsku kanceláriu Sparring s.r.o., advokátní kancelář, so sídlom Zelená 4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká republika.

 • „Pracovisko” znamená pracovisko advokátskej kancelárie Law & Tech, s. r. o., na ulici Jarková 14, 080 01 Prešov, Slovenská republika, ktoré je zároveň adresou na doručovanie všetkých písomností určených Advokátskej kancelárii a Prevádzkovateľovi.

 • „Používateľ” znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá používa aplikáciu trama.

 • „Služba” znamená akúkoľvek službu zobrazujúcu sa Používateľovi v aplikácii trama, najmä (i) overenie registrovateľnosti ochrannej známky; (ii) registráciu ochrannej známky.

 • „Overenie” alebo „Služba Overenia” znamená posúdenie spôsobilosti označenia Používateľa pre jeho zápis ako ochrannej známky do registra ochranných známok (Registrácia), ktoré zahŕňa vyhľadávanie zhodných označení v príslušných databázach a kontrolu dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známok.

 • „Registrácia” alebo Služba Registrácie” znamená vykonanie všetkých úkonov potrebných pre zápis označenia Používateľa ako ochrannej známky do registra ochranných známok, s výnimkou úkonov v rámci sporových konaní, tzn. úkonov pri podaní námietok alebo pripomienok.

 • „Úrad” znamená úrad príslušný na zápis označenia Používateľa ako ochrannej známky do registra ochranných známok vedeného týmto úradom. Zoznam príslušných úradov je dostupný na tomto linku.

Obchodné podmienky pre použitie aplikácie trama

 • Aplikácia trama je technickým riešením (platformou) pre ponuku a administráciu služieb spojených najmä s vyhľadávaním, overením, registráciou a monitorovaním ochranných známok.

 • Právne služby ponúkané v aplikácii trama sú poskytované (i) pre účely registrácie ochrannej známky Slovenskej republiky a Európskej únie advokátskou kanceláriou Law & Tech s.r.o. so sídlom Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská Republika, IČO: 53 004 621, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48484/V a (ii) pre účely registrácie ochrannej známky Českej republiky advokátskou kanceláriou Sparring s.r.o., advokátní kancelář, so sídlom Zelená 4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká republika.

 • Používateľ má právo použiť aplikáciu trama za účelom objednania Služieb ponúkaných na Internetovej adrese za cenu uvedenú pri konkrétnej Službe. Ak pri niektorej Službe cena uvedená nie je, bude dohodnutá na základe vzájomnej dohody medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, eventuálne s Advokátskou kanceláriou.

 • Cena uvedená pri Službe Registrácie je konečná a zahŕňa základný úradný poplatok v zmysle cenníka uvedeného nižšie. Cena sa môže meniť iba v závislosti od počtu Používateľom vybraných tried tovarov a služieb, ktoré chce chrániť, alebo ak na zmenu Prevádzkovateľ Používateľa výslovne vopred upozorní. Ceny za jednotlivé triedy navyše sú však pevne dané vopred a sú uvedené v cenníku a v registračnom formulári na Internetovej stránke.

 • Bezplatné Overenie zahŕňa posúdenie spôsobilosti označenia Používateľa pre jeho zápis ako ochrannej známky do registra ochranných známok a vyhľadávanie a kontrolu zhodných už zapísaných ochranných známok (rešerš). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností bezplatné Overenie nezahŕňa analýzu všetkých, aj podobných ochranných známok.

 • Registrácia zahŕňa konzultácie pri úkonoch spojených s registráciou ochrannej známky, príprava žiadosti o zápis ochrannej známky, podanie žiadosti o zápis ochrannej známky na príslušný Úrad, zastupovanie pred príslušným Úradom, odovzdanie všetkých dokumentov po zápise ochrannej známky do registra. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností cena za Registráciu nezahŕňa zastupovanie v prípade vzniku sporu s iným subjektom počas zápisu, napr. ak 3. osoba podá proti zápisu ochrannej známky pripomienky alebo námietky.

 • Garancia vrátenia peňazí sa vzťahuje iba na prípady, v ktorých Úrad právoplatným rozhodnutím zamietne registráciu predmetného označenia pred jeho zverejnením vo vestníku Úradu a Prevádzkovateľ alebo Advokátska kancelária na toto riziko Prihlasovateľa vopred neupozornila. Vrátenie peňazí sa vzťahuje iba na odmenu Advokátskej kancelárie, nie na úradný poplatok. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na prípady, v ktorých proti boli proti registrovanému označeniu podané pripomienky alebo námietky treťou osobou.

Komunikácia a doručovanie

 • Akékoľvek oznámenia, žiadosti, písomnosti a iné dokumenty alebo informácie (ďalej len “písomnosti”) budú medzi Používateľom na jednej strane a Prevádzkovateľom, resp. Advokátskou kanceláriou na druhej strane prebiehať elektronicky (emailom) (ďalej len “Komunikácia”). Používateľ súhlasí s doručovaním všetkých písomností výlučne v elektronickej forme.

 • Písomnosti budú Používateľovi doručené na emailovú adresu, ktorú uviedol ako kontaktnú adresu v žiadosti o Overenie. Kontaktnou adresou Prevádzkovateľa a Advokátskej kancelárie je adresa [email protected]

 • Komunikácia vykonaná vyššie uvedeným spôsobom sa považuje za doručenú druhej strane, ktorá je adresátom, ak je adresátom prijatá v čitateľnej a zrozumiteľnej forme, najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni odoslania písomnosti.

 • Používateľ je povinný každú zmenu kontaktnej emailovej adresy oznámiť Prevádzkovateľovi. V prípade ak Používateľ na komunikáciu neodpovedá, Prevádzkovateľ a/alebo Advokátska kancelária nenesie zodpovednosť za nedoručenie alebo neoznámenie písomnosti Používateľovi.

Informácie pre spotrebiteľa

 • Adresa na doručovanie písomností Prevádzkovateľovi a Advokátskej kancelárii je pracovisko Law & Tech, s. r. o., na ulici Jarková 14, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

 • Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je +421 911 903 759.

 • Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie elektronickej pošty je [email protected].

Cenník

 • Podrobný cenník nájdete tu